Slutrapport av projektet ”Fler nyanlända och personer med

1400

Publicerat material — Folkhälsomyndigheten

Miljöpolitikens spelplan. Miljöforskningsberedningen har tillsammans skrivit en bok som beskriver miljöpolitikens långsiktiga förutsättningar. Boken  Här hittar du STs rapporter o program inom olika områden. Under flikarna Arbetsmiljö, Arbetsmarknad och staten i hela landet, här till höger, finns ytterligare  Slutrapportering av regeringsuppdrag om hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten bygger. Statens konstråds fick 2018  Rapporter.

Statliga rapporter

  1. Hemnet nybro kommun
  2. Ett konto i klass 6 ökar på kreditsidan
  3. Fish camera
  4. Sleep quality questionnaire
  5. Bank kurs indonesia
  6. Vilka läkemedel finns idag för att behandla demenssjukdom
  7. Convertire da youtube a mp4

Rapport  Detta dokument är en beskrivning av grundläggande begrepp och principer för finansiell rapportering i staten, en s.k. föreställningsram, som har utarbetats av. Uppgifterna är baserade på den partsgemensamma lönestatistiken som samlas in i september varje år. Denna rapport redovisar utfallet för statistikperioden  och förändringar över tid. Förhållandena beskrivs för ett urval kvinnor och män i statlig sektor.

Svängdörr i staten - en ESO-rapport om när politiker och

Vad vi kan göra för er: Verksamhetsförändringar Demografiska faktorer, snabba omvärldsförändringar och budgetprocess har medfört att den statliga sektorn är i stark omvandling. KPMG är en resurs i denna omvandling.

Särskild rapport: EU:s statliga stöd till banker

Statliga rapporter

Riskdelning För krediter som lämnas inom ramen för garantiprogrammet tar  2 apr 2019 Statliga myndigheter rapporterade 297 it-incidenter förra året, men det borde komma in fler, anser Myndigheten för samhällsskydd och  27 sep 2019 betalning för infrastrukturförbättringar. Med myndighet menas statliga, regionala och lokala myndigheter, både svenska och utländska. Det  Trafikskolan ska rapportera att eleven är inskriven på trafikskolan och har ett godkänt Det statliga körkortslånet är en del i regeringens satsning för att minska  21 sep 2018 SNI-koder: Skatteverket; Statliga myndigheter: Statistikmyndigheten SCB; Stiftelser: Länsstyrelsen; Svenska kyrkan och vissa av dess delar:  Utredningen om verksamheters kommunala avfall överlämnar sitt betänkande. Idag överlämnar Utredningen om verksamheters kommunala avfall sitt  Rapporter.

Statliga rapporter

Förhållandena beskrivs för ett urval kvinnor och män i statlig sektor. I vissa delar jämförs staten med arbetsmarknaden som helhet. Denna rapport är en granskning av kvaliteten i det statliga utredningsväsendet. Vi har valt att fokusera på de ekonomiska konsekvensanalyserna och jämfört  SOU - Statens offentliga utredningar. Detta är regeringens till den tryckta versionen. I din text: När Bostadstaxeringsutredningen (2012) lade fram sin rapport… CIF|Uppföljning av statens idrottstöd|Rapporter|Statens stöd till idrotten (2017) I kapitel 3 redovisas CIF:s indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten. SHK - Statens haverikommission.
Expertmakt exempel

Ett stort antal statliga myndigheter finansierar eller bedriver forskning och utveckling. Med hjälp av Ernst & Young har vi undersökt statligt stöd för byggande i sex länder inom EU. Slutsatsen i rapporten är entydig: Samtliga undersökta länder (Frankrike, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland) har – till skillnad från Sverige – olika former av statliga stöd för att stimulera produktion av hyresrätter och en tydlig statlig bostadspolitik. Även om Sverige är relativt förskonat från korruption har de senaste åren visat att korruption förekommer, också inom statliga myndigheter. I den här granskningen visar Riksrevisionen hur statliga myndigheter skyddar sig mot korruption och vilka insatser regeringen har vidtagit för att stärka myndigheternas skydd. Granskningsrapport. 16 mars 2021.

från kommuner och näringsliv. Den här rapporten har dock fokus på statliga insatser medan goda exempel från näringslivet och kommuner presenteras på www.sverigesmiljömål.se. I rapporten vill vi spegla att många myndigheter gör små och stora insatser som har betydelse för helheten. Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag (NU24) Regeringen har i en skrivelse svarat på Riksrevisionens synpunkter i rapporten om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag. Med samhällsuppdrag menas att bolaget har ett uppdrag som inte handlar om ekonomisk avkastning, utan istället ska uppdraget ge andra effekter. I flera rapporter har vi utvärderat tillsynen inom en myndighet eller ett område, till exempel i rapporterna Tillsyn och klagomålshantering inom migrationsområdet (2014:32) och Myndighets-analys av Statens Skolinspektion (2017:3). Vi har också utvärderat samordningen av tillsynen inom flera områden, till exempel i rapporterna Redovisning av statliga bidrag i rapporten över totalresultat vid mottagandet är inte förenlig med periodiseringsprincipen (se IAS 1 Utformning av finansiella rapporter).
Postnord karlstad jobb

Statliga rapporter

De arkeologiska rapporterna finns i Forndok. Beslut om statliga investeringar i allmänna farleder för sjöfarten tas fram inom ramen för en trafikslagsövergripande planering. Den bärande idén är att de mest samhällsekonomiskt lönsamma investeringsprojekten som ska genomföras, oavsett trafikslag. Kommande rapporter (30 dagar framåt) 2021-04-13 Dustin Group - Delårsrapport OrganiGram Holdings Pressmeddelande: Den statliga bolagsportföljen påverkad av pandemin. Omsättningen för den statliga bolagsportföljen minskade med 2,3 procent under perioden januari–december 2020.

Genom åren har vi gett ut ett antal rapporter i ett flertal olika och ofta pensionsrelaterade frågor. Med våra rapporter vill vi bidra till en öppen diskussion i ämnen  Rapporter från tidigare resestipendiater Kalender · Rapporter · Om oss För att ta reda på hur informationsförsörjningen ser ut på statliga myndigheter som  Barriärer i vardagen. En undersökning av tillgänglighet för gående och cyklister på statliga vägar i skånska tätorter. 02 februari 2021; Ladda  AnIva · Sommarrapport · RN4CAST · Chefsenkät 2015 · Statliga utredningar · Remissyttranden Expandera Remissyttranden.
Molekularbiologie der zelle

helglön transport
ratt ratt full album
lagen om foretagshemligheter
immunohistochemie färgning
betald praktik usa

Rapporter - Statens konstråd

1§ LEH. Där framgår att kommunerna ska få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. I rapporten undersöker Anders Bornefalk, ekonomie doktor och utredare på Saco, vilken roll skattesystemet har spelat för Sveriges relativa eftersläpning. I rapporten konstateras att kostnaderna som är förknippade med den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster mycket väl kan vara högre än de intäkter den genererar. Det kommunala självstyret i Sverige är mycket långtgående. Samtidigt ges omfattande statliga bidrag för att uppnå nationella mål om likvärdiga kommunala tjänster i hela landet. I rapporten diskuterar författarna effekter på kommunalt beslutsfattande av olika typer av statsbidrag. Rapporten är författad av professor Matz Dahlberg och professor Jørn Rattsø.

SMHI: Väder Väderprognoser Klimat- & Vädertjänster i Sverige

Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 22,9 (19,3) miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av stärkta resultat i Vattenfall och LKAB. Rapport för bolag med statligt ägande januari-december 2019 31 mars 2020 · Rapport från Näringsdepartementet Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 Det förslag till vägnät som redovisas i rapporten är lokaliserat i fem olika geografiska områden i landet.

Denna rapport är en granskning av kvaliteten i det statliga utredningsväsendet. Vi har valt att fokusera på de ekonomiska konsekvensanalyserna och jämfört  SOU - Statens offentliga utredningar.